Vanliga frågor

Skrivtolkning och Livetextning är nya begrepp för väldigt många. Här besvarar vi de vanligaste frågorna!

Är det något annat du undrar?

Oavsett om du har en fråga om våra tjänster, behöver hjälp eller bara vill prata lite så finns vi alltid till hands!

Ja.
1968 beslöt riksdagen att döva skulle få tillgång till kostnadsfri tolkservice.  År 1994 trädde lagen om vardagstolkning (Hälso- och sjukvårdslagen § 3b) i kraft. Lagen innebar att landstingens blev skyldiga att organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst för döva och hörselskadade. Idag finansieras skrivtolkning i de flesta fallen av landstingens tolkcentraler.
I de fall tolkcentralen inte finansierar tolkningen hänvisas du till den som i så fall gör det.

En huvudregel är att du som användare inte finansierar skrivtolk för ditt eget behov.

Enkelt beskrivet kan man säga att skrivtolkning är simultantextning av tal i syfte att överbrygga kommunikationshinder mellan två eller flera parter, där minst en part har hörselnedsättning.
Skrivtolken skriver allt som sägs under tiden den är bokad – och användaren av skrivtolkning kan läsa det som sägs, som ett stöd för hörseln.

Med hjälp av skrivtolkning minskar alltså belastningen av att inte riktigt höra samtidigt som risken för missförstånd minskar avsevärt.
Den kommunikativa situationen blir lika naturlig som om det vore hörande som kommunicerade med varandra.
För den hörande parten innebär det att man inte behöver skriva på lappar, eller upprepa sig – och för parten med hörselnedsättning innebär det att man slipper be om upprepningar eller oro över att missa någon viktig information.

Ja!
Skrivtolkning på distans, även kallat livetextning, innebär att skrivtolken inte befinner sig i rummet utan arbetar från sitt kontor.
Som användare får du en länk mejlad till dig.
Första gången du beställer skrivtolk på distans kommer du bli ombedd att ladda ned en app.

När du väl anslutit via appen ser tolken detta och ringer upp dig genom appen.
Vid exempelvis läkarbesöket får tolken tillgång till det som sägs via din telefon – och den textningen ser du direkt i appen.

Skrivtolkning på distans lämpar sig för kortare möten med upp till fyra deltagare. Om du vill ha mer information om hur detta fungerar, maila oss då på info@skrivtolkning.se så tar vi kontakt med dig så fort vi kan.

Skrivtolkning passar utmärkt de flesta tillfällen där en- eller tvåvägskommunikation förs – där den ena parten har en hörselnedsättning.  Livetextning bidrar till att det personliga i varje möte bibehålls – samtidigt som du som användare kan vara säker på att undvika missförstånd i kommunikationen. Det kan även användas i föreläsningssammanhang och lämpar sig utmärkt för stadsvandringen eller rundturen på nya skolan.

Grundförutsättningarna för att du skall kunna ta del av livetextningen är:

  1. Att du har en telefon, läsplatta eller dator med tillgång till internetuppkoppling.
  2. Att du har en fungerande webbläsare (exempelvis Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox eller Google Chrome).
  3. Att du har en inloggning på www.skrivtolken.se.

Hur du väljer att ta del av skrivtolkningen är upp till dig och varierar troligtvis beroende på situation. Skall du exempelvis sitta på en lång föreläsning kan det vara enklare att titta på datorskärmen eller läsplattan, än på mobilskärmen. Ska du däremot på fotbollsträningen eller spinningpasset kan mobiltelefonen vara bra att ha till hands!

Praxis i Sverige är att skrivtolken inte lämnar ut den producerade texten i efterhand med hänvisning till tolkens tystnadsplikt som regleras i tolkars etiska kodex God Tolksed.

I de fall då inget brott mott sekretesslagen eller tystnadsplikt föreligger kan texten lämnas ut mot begäran.

För att få del av den producerade texten i efterhand måste vissa kriterier vara uppfyllda:
1. En skriftlig begäran om att få ta del av texten i efterhand måste ha gjorts redan vid beställningstillfället.
2. Begäran skall vara underskriven av ansvarig för mötet, samt de personer
som är tänkta att yttra sig vid mötet.
3. Ett godkännande från tolken som blivit tillsatt för uppdraget måste ges.
4. Ett kontrakt om att tolken, efter att texten lämnats över, inte längre kan hållas ansvarig för eventuella fel i texten.
____________________________________________________

I God Tolksed står följande om tystnadsplikt:
Sekretesslagen gäller för alla tolkar, oavsett om de är auktoriserade eller
inte, när de anlitas av en myndighet. I praktiken innebär detta att de
sekretessregler som en tolk kan få tillämpa skiftar med uppdragets karaktär.

Huvudbestämmelsen i lagen har följande lydelse:
”Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare får inte obehörigen röja vad han under uppdraget har erfarit om
enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande
eller förhållande av betydelse för landets försvar.”

Den tystnadsplikt som lagen föreskriver gäller alltså endast för uppgifter
avseende förhållanden av det slag som uppräknats. Ordet obehörigen
markerar att denna tystnadsplikt inte gäller i alla situationer. De undantag
som gäller är bl.a. brottsbalkens bestämmelser om skyldighet att i tid anmäla
brott som förbereds eller pågår. Här avses endast vissa allvarliga brott som
exempelvis mord, dråp och spioneri. I dessa fall skall tolken bryta
tystnadsplikten genom anmälan till polis eller åklagare. Ett annat undantag
är vittnesmål inför domstol, som behandlas i avsnitt 3.3 
_____________________________________________________

När du bokat en skrivtolkning via landstinget, arbetsplatsen eller utbildningen (så kallade uppdragsgivare) inkommer denna bokning till oss. Vi får då ta del av den information du lämnat till uppdragsgivaren angående tid, datum, ämne och förhandsmaterial. Sedan tillsätter vi den skrivtolk som är bäst lämpad för utföra din tolkning.
Vi har skrivtolkar med utbildning inom sjukvård, data, juridik, med mera.
Genom vårt matchningssystem säkerställer vi att kvalitén på tolkningen blir den högsta möjliga.

Det är två kriterier som måste uppfyllas för att få kostnadsfri tillgång till hjälpmedlet:

  • Att du, eller den du skall kommunicera med har någon typ av hörselnedsättning.
  • Att ni är behjälpta i er gemensamma kommunikation av att få tal undertextat.

På hemsidan för Infoteket om Funktionshinder i Uppsala står följande om hörselskada:

Det finns många anledningar till nedsatt hörsel. Någon kan ha en medfödd hörselnedsättning, andra kan få hörselnedsättning senare i livet. De allra flesta av oss kommer att uppleva någon form av hörselnedsättning allt eftersom vi blir äldre. Hur en hörselnedsättning kommer att upplevas är individuellt. Två personer med samma hörselkurva kan uppleva graden av problem helt olika.

Läs gärna vidare på:
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Horselskador1/Vad-ar-horselskada-och-vad-kan-man-gora/

Skrivtolkutbildningen är en ettårig utbildning.
Utbildningen ges en gång om året vid Södertörns Folkhögskola i Stockholm sedan år 2009.

På http://www.skrivtolk.se/ kan du läsa mer om vad som ingår i skrivtolkutbildningen och vad som krävs för att bli antagen.